696 SAYILI KHK İLE İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURUSU

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

30.12.2017

Personel C¸alıs¸tırılmasına Dayalı Hizmet Alımı I·haleleri I·le Alt I·s¸veren I·s¸c¸isi Olarak C¸alıs¸tırılan Sigortalılara I·lis¸kin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi

Genel bu¨tc¸e kapsamındaki kamu idareleri, o¨zel bu¨tc¸e kapsamındaki idareler, du¨zenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Gu¨venlik Kurumları, kapsama dahil edilen digˆer o¨zel bu¨tc¸eli kurulus¸lar, I·l O¨zel I·dareleri, Belediyeler ile bagˆlı kurulus¸ları ve bunların u¨yesi oldugˆu Mahalli I·dare Birliklerinde personel c¸alıs¸tırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt is¸veren is¸c¸isi olarak 4 Aralık 2017 itibariyle c¸alıs¸anların kamuda su¨rekli is¸c¸i kadrosuna veya is¸c¸i statu¨su¨ne gec¸irilmesine ilis¸kin du¨zenlemeleri ic¸eren 696 sayılı Kanun Hu¨kmu¨nde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıs¸tır.

Getirilen du¨zenleme ile kapsama giren kurum, kurulus¸ ve s¸irketlerde personel c¸alıs¸tırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt is¸veren is¸c¸isi olarak Kurumumuza bildirimleri yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 u¨ncu¨ maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kamuya su¨rekli is¸c¸i kadrosuna veya is¸c¸i statu¨su¨ne gec¸is¸lerindeki is¸ ve is¸lemlerin geciktirilmeksizin, zamanında dogˆru ve sagˆlıklı bir s¸ekilde yapılmasını teminen, so¨z konusu sigortalılara ilis¸kin 2017 yılı Aralık ayına ilis¸kin aylık prim ve hizmet belgelerinin alt is¸verenlerince 9 Ocak 2018 (dahil) tarihine kadar Kurumumuza verilmesi o¨nem arz etmektedir.

I·lgililere saygıyla duyurulur.

paylaş