KINAMA

KINAMA
3568 Sayılı Meslek yasamızda açıkça ;
Madde 2- A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.”
şeklinde düzenleme olmasına rağmen Ankara ve Gaziantep YMM Odalarının 27.02.2018 tarihinde TBMM’ne sunulan KDV ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında SMMM ler leyhine olan düzenleme konusunda Yeminli Mali Müşavirleri kutsayıp “yüksek ahlak” abidesi gösteren ve mesleğin cefakar üyeleri olan SMMM’ lerin bu yüksek ahlaktan yoksun olduğunu ima ederek SMMM lere yetki verilmesine karşı çıkan beyanlarını şiddetle kınıyoruz.
HATAY SMMM ODASI YÖNETİM KURULU

paylaş